Tutaj możesz sprawdzić swoje zaległości i wydrukować polecenie przelewu.


Logowanie do panelu klienta http://rachunki.interevo.pl

Dziękujemy za terminowe wpłaty. tel.81.440.60.02

 

 

 

Szanowny Kliencie,

 

od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.


W związku z tym, chcielibyśmy poinformować Cię o zasadach przetwarzania przez InterEVO Sp. z o.o. - zwany dalej InterEVO, Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci w związku z tym prawach. Zależy nam, abyś miał kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort korzystania z serwisów i systemów InterEVO. Dlatego zanim rozpoczniesz korzystanie z naszych stron i platform, prosimy Cię o zapoznanie z poniższymi informacjami. Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Twoją prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej „Informacji o ochronie danych osobowych”.

 

Informacja o ochronie danych osobowych:

InterEVO Sp. z o.o., al. Warszawska 150, 20-824 Lublin jako Administrator danych osobowych - zwany dalej InterEVO, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

- imię (imiona) i nazwisko, nr pesel, nr i seria dowodu osobistego, adres e-mail, adres do kontaktu, adres instalacji, numer telefonu, dane transmisyjne,

- w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: nip, regon, nazwę firmy, adres siedziby,

 

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

- zawierania i realizacji łączącej nas umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności świadczenia zamówionych usług i realizacji płatności, obsługi reklamacji, oraz obsługi awarii,

- realizacji obowiązków InterEVO przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych

- ochrony praw InterEVO zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

- weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej w celu zabezpieczenia należnych InterEVO płatności (uzasadnionego interesu InterEVO w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, w tym prowadzenia marketingu produktów i usług InterEVO (marketing bezpośredni),

- przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

 

InterEVO może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

1. Podmiotom, z którymi InterEVO ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków InterEVO przewidzianych prawem, ochrony praw InterEVO zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu InterEVO.

2. W rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności InterEVO może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z InterEVO umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez InterEVO.

3. Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

InterEVO zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez InterEVO i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i InterEVO.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

 

Ponadto, macie Państwo prawo do:

1. Żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od InterEVO potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. InterEVO dostarczy Państwu na żądanie w formie elektronicznej na podany adres email kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, InterEVO może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

2. Sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

3. Usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, InterEVO ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe.

4. Ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, InterEVO wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów.

5. Przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez InterEVO oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi.

6. Sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na InterEVO może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Biurem Osługi Klienta pod adresem: 
InterEVO Sp. z o.o., al. Warszawska 150, 20-824 Lublin

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.